Castell-nedd Port Talbot


DWY DREF Â THREFTADAETH GYFOETHOG A CHEFNWLAD SYFRDANOL. HAWDD EU CYRRAEDD A LLAWER I’W WELD A’I ARCHWILIO

Cynlluniwch eich taith i’r lleoliadau isod gyda Chynlluniwr Taith Traveline Cymru

MYND O GWMPAS AR Y BWS NEU’R TRÊN

Mae rhwydwaith cynhwysfawr o wasanaethau bysiau yn rhedeg o Gastell-nedd a Phort Talbot chwe diwrnod yr wythnos, gyda gwasanaethau cyfyngedig ar y Sul. Maent yn gwasanaethu’r ddwy dref, ynghyd â Chymoedd Nedd, Dulais ac Afan, glannau Aberafan a Pharc Gwledig Margam.

Mae gwasanaeth trenau aml rhwng Castell-nedd a Phort Talbot ac un llai aml yn gwasanaethu Baglan, Llansawel a Sgiwen.

Cynlluniwch eich taith

BEICIO HAMDDEN ODDI AR Y FFORDD

Mae rhwydwaith o lwybrau beicio yng Nghastell-nedd, Port Talbot a’r cymoedd, a llawer o’r rhain oddi ar y ffordd. Mae nifer o lwybrau’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (NCN) Nghastell-nedd a Phort Talbot a’r cwmpasoedd:-

NCN4 (o’r dwyrain) trwy Margam, Port Talbot a Llansawel ac ymlaen i Abertawe a thu hwnt

NCN43 o’r gyffordd â’r NCN4 yn Abertawe ac yna drwy Gwm Tawe i Ystalyfera

NCN46 o Gastell-nedd trwy Gwm Nedd i Lyn-nedd ac ymlaen i Ferthyr a thu hwnt.

NCN47 o’r gyffordd â’r NCN4 yn Llansawel trwy Gastell-nedd a llwybr lefel uchel i Lyncorrwg a thu hwnt.

Dyma rai o’r llwybrau lleol dymunol:-

Port Talbot (cysylltu â’r NCN4) trwy Gwm Afan i’r Cymer gyda chyffordd i’r NCN885 tua’r de i Faesteg a’r NCN887 tua’r gogledd i Lyncorrwg NCN47).

Port Talbot (cysylltu â’r NCN4 drwy feicio ar y stryd) i’r Bryn ar hyd Cwm Dyffryn.

Port Talbot (cysylltu â’r NCN4 drwy feicio ar y stryd) i Lannau Aberafan, Sandfields a Llansawel (cysylltu â’r NCN4 a’r NCN47).

Gallwch weld cyfleoedd beicio ar y ffordd diogel eraill ar y map isod.

Cewch fwy o wybodaeth drwy edrych ar y map beicio

Cynlluniwch eich taith

CERDDED YNG NGHASTELL-NEDD, PORT TALBOT A’R CYMOEDD

Mae llawer o gyfleoedd cerdded da yn ardal Castell-nedd Port Talbot. Mae llwybr mewndirol Llwybr Arfordir Cymru rhwng Margam a Llansawel heriol ond yn syfrdanol gyda golygfeydd godidog dros Barc Margam, y Gwaith Dur a Bae Abertawe.

Ewch i wefan Travel Adventures.Wales am wybodaeth gyffredinol a theithiau cerdded treftadaeth yn yr ardaloedd gwledig: www.traveladventures.wales

Cewch fwy o wybodaeth a rhaglen o deithiau cerdded wedi’u trefnu gan Cerddwyr Castell-nedd Port Talbot

Cynlluniwch eich taith

CYFLWYNIAD I RAI O’R ATYNIADAU YNG NGHASTELL-NEDD, PORT TALBOT A’R CYMOEDD

Cynlluniwch eich taith i’r lleoliadau isod gyda Chynlluniwr Taith Traveline Cymru

PARCIAU GWLEDIG

 • PARC GWLEDIG YSTAD Y GNOLL

  • Gorsaf Fysiau Castell-nedd (1km), yr holl wasanaethau
  • Hawdd ei gyrraedd ar feic o'r NCN47
  Mae'r parc hwn yn agos i ganol Castell-nedd, ac ers talwm roedd yn ystad odidog a ddatblygwyd gan deulu o ddiwydiannwr, y teulu Mackworth. Mae bellach yn ardal hardd o goetir, nodweddion dŵr hanesyddol a gweithgareddau hamdden.
  Ewch i'r wefan
 • PARC GWLEDIG MARGAM

  • Prif Fynedfa Parc Margam (500m), X1, X4
  • Mae'r NCN4 yn mynd heibio i derfynau dwyreiniol a deheuol y Parc
  Mae'r parc hwn yn adnodd naturiol eithriadol, yn agos i'r gwaith dur anferth ar yr arfordir islaw, ond yn ei ragflaenu'n sylweddol. Mae iddo hanes hir a chyfareddol. Mae'r Parc wedi chwarae rhan bwysig ym mywyd yr ardal am fil o flynyddoedd bron iawn, ac mae llawer o'r nodweddion godidog sy'n ein hatgoffa o'i orffennol yn parhau yma hyd heddiw. Mae hefyd yn ganolfan wych ar gyfer cerdded, beicio a gweithgareddau eraill.
  Ewch i'r wefan
 • PARC COEDWIG AFAN

  • Mae gwasanaethau bysiau yn rhedeg ar hyd Cwm Afan gan aros mewn mannau allweddol, 83
  • Mae llwybrau diogel ar gyfer beicio hamdden ar lawr y dyffryn, ac mae nifer o lwybrau beicio mynydd yn yr ardal hefyd. Mynediad o'r NCN4 ar hyd Llwybr Beicio Coedwig Afan
  Mae'r parc hwn yn enwog fel un o brif leoliadau beicio mynydd y byd erbyn heddiw. Mae iddo dreftadaeth nodedig o lwybrau cerdded sy’n ailgyflwyno’i harddwch naturiol ar ôl i'w hanes diwydiannol ddiflannu.
  Ewch i'r wefan
 • PARC COEDWIG AFAN

  • Mae gwasanaethau bysiau yn rhedeg ar hyd Cwm Afan gan aros mewn mannau allweddol, 83
  • Mae llwybrau diogel ar gyfer beicio hamdden ar lawr y dyffryn, ac mae nifer o lwybrau beicio mynydd yn yr ardal hefyd. Mynediad o'r NCN4 ar hyd Llwybr Beicio Coedwig Afan
  Mae'r parc hwn yn enwog fel un o brif leoliadau beicio mynydd y byd erbyn heddiw. Mae iddo dreftadaeth nodedig o lwybrau cerdded sy’n ailgyflwyno’i harddwch naturiol ar ôl i'w hanes diwydiannol ddiflannu.

HANES A THREFTADAETH

 • ABATY NEDD

  • Ffordd Fawr Mynachlog Nedd (100m), 4, 32, 34, 58, 204
  • Hawdd ei gyrraedd ar feic, yn agos i’r NCN47
  Mae'r hen abaty Sistersaidd hwn yn cael ei gynnal a’i adfer yn gywrain gan CADW. Mae'r rhan helaeth o'r craidd yn sefyll o hyd.
  Ewch i'r wefan
 • GWAITH TUN A RHAEADR ABERDULAIS

  • Rhaeadr Aberdulais (cyfagos), T6, 58
  • Hawdd ei gyrraedd ar feic, yn agos i’r NCN43
  Safle dreftadaeth wych lle mae'r hen waith tun a'r olwyn ddŵr wedi cael eu hadfer yn ofalus i ddweud y stori am gyfraniad Aberdulais i'r Chwyldro Diwydiannol. Mae’r rhaeadr ysblennydd yn rhan allweddol o'r stori gan iddi ddarparu'r pŵer i redeg y gwaith tun.
  Ewch i'r wefan
 • AMGUEDDFA GLOFA CEFN COED

  • Cefn Coed (50m), T6, 58
  • Hawdd ei chyrraedd ar feic, yn agos i’r NCN46, yna beicio ar isffyrdd yn bennaf
  Mae'r amgueddfa yn dweud stori codi glo yn yr ardal hon drwy eiriau, lluniau ac arteffactau – ar un adeg hon oedd y lofa glo carreg ddyfnaf yn y byd. Mae'r lefel danddaearol, gyda'i hefelychiad o wythïen lo, yn amlygu amodau gweithio truenus y glowyr. Ewch i Travel Adventures Wales i gael mwy o wybodaeth.
  Ewch i'r wefan

HAMDDEN, TWRISTIAETH A CHWARAEON

 • NEUADD GWYN, CASTELL-NEDD

  • Gorsaf Fysiau Castell-nedd (50m), yr holl wasanaethau
  • Parcio i feiciau gerllaw
  Mae Neuadd Gwyn yng Nghastell-nedd yn gyflym ddatblygu ei henw da fel un o'r canolfannau celf ac adloniant cyfoes mwyaf amlbwrpas yn yr ardal.
  Ewch i'r wefan
 • THEATR Y DYWYSOGES FRENHINOL, PORT TALBOT

  • Gorsaf Fysiau Port Talbot (100m), yr holl wasanaethau
  • Parcio i feiciau gerllaw; yn agos i’r NCN4
  Mae rhywbeth i bawb yn y theatr hon – actau comedi, cerddoriaeth fyw, sioeau i deuluoedd a chynyrchiadau proffesiynol.
  Ewch i'r wefan
 • CANOLFAN GELFYDDYDAU PONTARDAWE

  • Pontardawe Jiwbilî (100m), X6 X26 56 256
  • Parcio i feiciau gerllaw; yn agos i’r NCN43
  Mae’r Ganolfan hon yng nghanol Pontardawe ac mae’n cynnig cerddoriaeth fyw, drama, dawns, digrifwyr, digwyddiadau i blant a sinema yn rheolaidd. Mae'n cynnwys caffi, bar, man stiwdio ac oriel gelf.
  Ewch i'r wefan
 • CANOLFAN HAMDDEN A FFITRWYDD ABERAFAN

  • Ffordd y Dywysoges Margaret (cyfagos), 82 (diwrnodau gwaith) 8 (ar y Sul)
  • Mae’r llwybr beicio arfordirol yn mynd heibio i'r Ganolfan
  Mae Canolfan Hamdden a Ffitrwydd Aberafan yn darparu ar gyfer anghenion ffitrwydd a hamdden y gymuned leol ac ehangach. P’un ai rydych yn blentyn sy’n dysgu sut i nofio, yn weithiwr lleol sydd eisiau dod yn heini, neu’n rhywun sydd eisiau ymlacio yn syml – dyma’r lle perffaith i chi
  Ewch i'r wefan
 • ACADEMI CHWARAEON LLANDARCY

  • Coed Darcy (cyfagos), X55, 58
  • Mae'r llwybr beicio NCN46 yn mynd heibio yn agos i’r Ganolfan
  Llandarcy yw’r lle gorau am iechyd, lles a ffitrwydd, ond nid dyma’r cyfan mae’n ei gynnig – o bartïon i blant, gwersylloedd gwyliau i blant neu benwythnosau agored am ddim i Bafiliwn Llandarcy, ein bwyty a’n bar chwaraeon cyffrous, newydd sbon – mae llu o ddewisiadau deniadol eraill.
  Ewch i'r wefan